بهترین سایت خرید پروژه, تحقیق, پایان نامه و مقاله آماده

فروشگاه جامع خرید پروژه, پایان نامه و مقاله آماده دانشجویی

مالک فروشگاهی با 10 هزار فایل شوید دانلود نرم افزار PhotoGrav 3 مخصوص حکاکی عکس با لیزر	بسته آموزشی آشنایی با تکثیر و پرورش زالوی طبی Hirudo medicinalis به همراه فیلم و فایل های بسیار مفید

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز مشکل و یا نیاز به پروژه ای که در لیست سایت موجود نمی باشد، لطفا از طریق منوی پشتیبانی و یا از طریق ایمیل best.files2@gmail.com درخواست خود را ارسال کنید. با توجه به اینکه برخی از محصولات این فروشگاه از منابع مختلفی که بعضا منبع اولیه نیز مشخص نیست، تهیه شده اند لذا در صورتی که فایلی مربوط به شماست و بدون اجازه در این فروشگاه قرار داده شده است، از طریق بخش پشتیبانی اطلاع دهید تا ضمن عذرخواهی سریعا از سایت حذف گردد.

خطا يابي در سيستم هاي قدرت (شبكه هاي توزيع) (160 صفحه فایل ورد)

 خطا يابي در سيستم هاي قدرت (شبكه هاي توزيع)  (160 صفحه فایل ورد)

 

 

 

 

 

 

 خطا يابي در سيستم هاي قدرت (شبكه هاي توزيع) 

 

مشخصات پروژه  : عادی

فرمت  فایل       : word

تعداد صفحات    : 160 صفحه

 

 

فهرست

 

فصل اول :ضرورت محل يابي خطا در سيستم هاي قدرت (شبكه هاي توزيع)

1-1 : مقدمه

1-1-1 تداوم ارائه سرويس به مصرف كنندگان :

2-1-1 حفظ كيفيت مناسب سرويس :

2-1 : شبكه توزيع فشار متوسط در ايران

3-1 : تداوم كيفيت سرويس

3-1-1تداوم ارائه سرويس به مصرف كنندگان

 

فصل دوم :مروري بر روشهاي محل يابي خطا در سيستم هاي قدرت (شبكه هاي توزيع)

1-2 : مقدمه

1-1-2 محل يابي خطا براي خطوط شعايي با چندين شاخه فرعي :

2-2 : الگوريتم محل يابي خطا براي خطوط انتقال شعايي به همراه بارها

1-2-2 محل يابي خطا و رفتار بار :

2-2-2 اساس محل يابي خطا :

3-2 : تكنيك محل يابي خطا براي سيستم توزيع با استفاده از سيگنالهاي ولتاژگذاري فركانس بالاي خطا

1-3-2 مقدمه :

2-3-2 طراحي فاصله ياب و اصول آن :

1-2-3-2 قاعده اصلي محل يابي خطا :

2-2-3-2 دستگاه آشكارسارخطا :

4-2 : طرح جديد براي آشكارسازي خطا به روي فيدرهاي توزيع هوايي براساس  روش امواج سيار

1-4-2 مقدمه :

2-4-2 ساختار اصلي محل ياب :

3-4-2 اساس عملكرد محل ياب :

 

فصل سوم :محل يابي خطا در سيستم هاي قدرت (شبكه هاي توزيع)

1-3 : مقدمه

2-3 : محل يابي خطا

3-3 : دامنه احتمالاتي محل يابي خطا

4-3 : تشخيص خطا

 

فصل چهارم :فاصله يابی محل خطا در خطوط انتقال نيرو

1-4 : فاصله يابی خطا در خطوط ترکيبی (هوائی / کابلی) به کمک شبکه عصبی

1-1-4 چکیده :

2-1-4 مقدمه :

3-1-4 ساختار شبکه عصبی :

4-1-4 انتخاب ورودی های مناسب برای اعمال به شبکه عصبی :

5-1-4 سازی سیستم قدرت مورد مطالعه :

6-1-4 شماي كلي روش پیشنهادی :

7-1-4 ورودی های شبکه عصبی :

1-7-1-4 اتصال کوتاه تکفاز :

2-7-1-4 اتصال کوتاه سه فاز متقارن :

8-1-4 تعلیم و تست شبکه های عصبی :

1-8-1-4 اتصال کوتاه تک فاز :

2-8-1-4 اتصال کوتاه سه فاز متقارن :

9-1-4 نتيجه گیری :

2-4 : فاصله يابی خطا در خطوط انتقال با استفاده از سيگنال ها ی گذرای سيستم

1-2-4 چکیده :

2-2-4 مقدمه :

3-2-4  تشریح روش پیشنهادی :

4-2-4 نتیجه گیری :

3-4 :  فاصله يابی خطا در خطوط انتقال موازی به کمک مدل گسترده خط در حوزه زمان

1-3-4 چکیده :

2-3-4 مقدمه :

3-3-4 معرفی تبدیل :

4-3-4  معیار فاصله یابی خطا :

5-3-4 ارزیابی الگوریتم پیشنهادی :

6-3-4 نتیجه گیری :

4-4 : فاصله يابي محل خطا در خطوط انتقال با استفاده از امواج سيال

1-4-4 مقدمه :

2-4-4 امواج سيار حاصل از خطا :

3-4-4 مدل خط انتقال :

4-4-4 روش محل يابي خطا :

1-4-4-4اصول روش محل يابي خطا :

2-4-4-4 شناسايي موج مطلوب :

5-4-4 نتايج شبيه سازي :

1-5-4-4 خطاي تكفاز به زمين :

2-5-4-4 خطاي دو فاز به هم :

3-5-4-4 خطاي سه فاز به هم :

4-5-4-4 آزمايش الگوريتم بر روي خط انتقال فسا  شيراز :

6-4-4 نتيجه گيري :

5-4 : فاصله يابي محل خطا در خطوط انتقال نيرو با سه پايانه

1-5-4 مقدمه :

2-5-4 مدل گسترده خط انتقال در حوزه زمان :

3-5-4 مرور فاصله يابي خطا در خطوط انتقال با دو پايانه :

1-3-5-4 خطاهاي سه فاز متقارن :

2-3-5-4 خطا هاي نامتقارن :

1-2-3-5-4 تبديل مودال :

2-2-3-5-4 اتصال كوتاه تكفاز به زمين :

3-2-3-5-4 اتصال كوتاه دو فاز :

4-5-4  بكارگيري روش فاصله يابي خطا درشبكه هاي انتقال با سه پايانه با انشعاب مياني :

5-5-4  ارزيابي روش پيشنهادي :

6-5-4 نتيجه گیری :

6-4 : فاصله يابي تطبيقي محل خطا در خطوط انتقال نيرو

1-6-4 مقدمه :

2-6-4 مدل گسترده خط انتقال در حوزه زمان و تبديل مودال :

3-6-4 الگوريتم فاصله يابي خطا مبتني بر مدل گسترده خط انتقال :

1-3-6-4 فاصله يابي خطا براي خطاهاي سه فاز متقارن :

2-3-6-4 خطاهاي نامتقارن :

4-6-4 ارزيابي روش پيشنهادي :

7-4 : تعيين محل خطا با استفاده از اختلاف زمانی بين دو پيک متوالی به کمک موجک ها

1-7-4 چکیده :

2-7-4 مقدمه :

3-7-4 تئوری روش :

4-7-4 ارائه الگوریتم فاصله یابی خطا با استفاده از فاصله زمانی دو پیک متوالی اولیه به کمک موجک ها :

5-7-4 نتایج تست بر روی شبکه نمونه :

6-7-4 نتیجه گیری :

 

فصل پنجم :استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در تعيين محل دقيق خطا در شبكه هاي توزيع شعاعي هوائي

1-5 : مقدمه

2-5 : آشنايي با شبكه عصبي مصنوعي

3-5 : طراحي خطا ياب شبكه توزيع شعاعي برمبناي شبكه هاي عصبي مصنوعي

1-3-5 جمع آوري اطلاعات و شبيه سازي سيستم :

2-3-5 ساختار شبكه عصبي :

1-2-3-5 نوع شبكه عصبي :

2-2-3-5 تعيين ورودي ها و خروجي ها :

3-2-3-5 ميزان الگو هاي ورودي :

4-5 : آموزش شبكه عصبي

5-5 : تست شبكه عصبي

1-5-5  تست شبكه با داده هاي ناشناخته :

2-5-5 تست شبكه با مقاومت خطا :

3-5-5 بررسي و مقايسه نتايج :

 

 

فصل ششم :بررسي منابع ايجاد خطا و روش هاي مكان يابي در GPS

1-6 : منابع ايجاد خطا در GSP

الف . خطای ناشی از تروپوسفر :

ب . خطای ناشی از يونسفر :

ج . خطای ناشی از انعکاس :

2-6 : روشهاي مكان يابي GPS

الف . روش مكان يابی مطلق  :

ب. مکان يابی نسبی ( DGPS ):

3-6 : نتايج و بحث

 

فصل هفتم :تشخيص خطاي امپدانس بالادر شبكه توزيع توسط الگوريتم فازي خوشه سازي

1-7 : مقدمه

2-7 : الگوريتم فازي خوشه سازي 

3-7 : پيش پردازش داده ها

4-7  : شبيه سازي فيدر توزيع

1-4-7 ماهيت جرقه خطاي امپدانس بالا :

2-4-7 مدل كردن خطاي امپدانس بالادرشبيه سازي :

5-7 : انتخاب شاخص های مناسب برای آموزش سيستم فازی

الف : اندازه نسبی مولفه اصلی جريان بر حسب درصد :

ب : اندازه نسبی مولفه سوم جريان بر حسب درصد :

ج : اختلاف نسبی اندازه هارمونيک سوم و پنجم بر حسب درصد :

د : اندازه نسبی مولفه پنجم جريان بر حسب درصد :

ط : تغييرات اندازه جريان توالی منفی هارمونيک اصلی درصد و فاز هارمونيک سوم بر حسب درجه

6-7 : آزمايش و شبيه سازی سيستم فازی

7-7 : نتيجه گيریپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
error-distribution-network_183150_5720.zip3.1 MB

فیلم آموزش سیستم خودکار قرار دادن محصولات فروشگاه های فایل سل در وبلاگ یا سایت خود - ویژه فروشگاه داران

فیلم آموزش سیستم خودکار قرار دادن محصولات فروشگاه های فایل سل در وبلاگ یا سایت خود - ویژه فروشگاه داران                 ******* آموزش قرار دادن محصولات نفیس فایل نیز اضافه شد.****** قابل استفاده برای سایر سایت های فروش فایل که در ادامه به آنها اشاره شده است.   این محصول مخصوص فروشگاه داران محترمی است که قصد دارند محصولات فروشگاه های فایل سل یا سایر فروشگاه ها را در سایت یا وبلاگ خود معرفی کرده و از فروش محصولات این فروشگاه، مبلغی به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان