بهترین سایت خرید پروژه, تحقیق, پایان نامه و مقاله آماده

فروشگاه جامع خرید پروژه, پایان نامه و مقاله آماده دانشجویی

مالک فروشگاهی با 10 هزار فایل شوید دانلود نرم افزار PhotoGrav 3 مخصوص حکاکی عکس با لیزر	بسته آموزشی آشنایی با تکثیر و پرورش زالوی طبی Hirudo medicinalis به همراه فیلم و فایل های بسیار مفید

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز مشکل و یا نیاز به پروژه ای که در لیست سایت موجود نمی باشد، لطفا از طریق منوی پشتیبانی و یا از طریق ایمیل best.files2@gmail.com درخواست خود را ارسال کنید. با توجه به اینکه برخی از محصولات این فروشگاه از منابع مختلفی که بعضا منبع اولیه نیز مشخص نیست، تهیه شده اند لذا در صورتی که فایلی مربوط به شماست و بدون اجازه در این فروشگاه قرار داده شده است، از طریق بخش پشتیبانی اطلاع دهید تا ضمن عذرخواهی سریعا از سایت حذف گردد.

شبکه بر روی چیپ (تراشه) - شامل 60 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

 شبکه بر روی چیپ (تراشه) - شامل  60 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شبکه بر روی چیپ (تراشه)

60 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

 

فهرست جدول‌ها ‌ه

فهرست شكل‌‌ها ‌و

فصل 1-    شبکه روی تراشه پویا 7

1-1-     مقدمه  7

1-2-     مکانیزمهاي ارتباطی درون تراشه سنتی.. 8

فصل 2-    شبکه روي تراشه. 10

2-1-    مقدمه  10

2-2-     معرفی شبکه بر روي تراشه. 12

2-3-     چرا شبکه روي تراشه؟. 17

2-4-     اهمیت NoC.. 19

2-5-     روند تکنولوژي.. 20

2-6-     مشخصات متمایز کننده NoC.. 22

2-7-     ویژگی هاي اساسی شبکه هاي روي تراشه. 23

2-7-1-      همبندي   23

2-7-2-      الگوریتم مسیریابی.. 23

2-7-3-      روش هاي راهگزینی.. 26

2-8-     لایه بندي شبکه بر روي تراشه. 31

2-9-     معماري روي تراشه. 34

فصل 3-    طراحی اجزاي شبکه روي تراشه. 37

3-1-     طراحی سوییچ.. 37

3-2-     طراحی پیوند 39

3-3-     طراحی واسط شبکه 40

3-4-    معرفی چند الگوریتم مسیریابی.. 40

3-5-     الگوریتم هاي مسیریابی وفقی جزیی Torus 46

3-6-     . الگوریتم EFM... 47

3-7-     الگوریتم مسیریابی SLM... 49

3-8-     الگوریتم مسیریابی  SNWE.. 50

3-9-     الگوریتم هاي مسیریابی پیشنهادي Torus 52

فصل 4-   كنترل و نظارت متمركز در شبكه روي تراشه. 55

4-1-    كنترل و نظارت متمركز در شبكه روي تراشه. 55

4-2-    ساختار كلي شبكه كنترل و نظارت... 56

4-3-    مسيرهاي ارتباطي در شبكه كنترل و نظارت... 57

4-4-    سوئيچ شبكه روي تراشه با قابليت پشتيباني از شبكه كنترل و نظارت... 59

4-5-    نحوه ارسال و دريافت اطلاعات... 60

منابع و مراجع  61

 

 

فهرست شكل‌‌ها

عنوان                                                                                                                               صفحه

شکل ‏2‑1: شبکه روي تراشه و سیستم روي تراشه. 11

شکل ‏2‑2: ساختار کلی شبکه روي تراشه. 16

شکل ‏3‑1سوییچ.. 38

شکل ‏3‑2الگوریتم XY.. 42

شکل ‏3‑3 الگوریتم WFM... 43

شکل ‏3‑4: الگوریتم NLM... 44

شکل ‏3‑6الگوریتم NFM... 46

شکل ‏3‑7Torus 46

شکل ‏3‑8الگوریتم EFM... 48

شکل ‏3‑9الگوریتم SLM... 49

شکل ‏3‑10الگوریتم SNWE.. 51

شکل ‏3‑11الگوریتم XY  برای Torus 53

شکل ‏4‑1: ساختار كلي طرح كنترل و نظارت متمركز. 55

شکل ‏4‑2: ساختار طرح ارائه شده براي دو سوئيچ همسايه. 57

شکل ‏4‑3: نمايي از ساختار سوئيچ و تغييرات انجام شده در آن.. 58

شکل ‏4‑4: روش ارسال اطلاعات كنترلي و دريافت اطلاعات اندازهگيري شده و آماري.. 59

 

 

 

 

دلیل افزایش علاقه به شبکه بر روي تراشه را میتوان با نگاه کردن به تحول تکنولوژي مدارهاي مجتمع و نیاز روزافزون به سیستم هاي الکترونیکی پیدا کرد.  ریزپردازنه هاي مجتمع در حقیقت نقش اساسی در تحول تکنولوژي کامپیوتر دارند.

اگرچه تلاش بسیاري براي کامل شدن آن شده است، امروزه به عنوان یک موضوع ساده براي ما مطرح میشود. ریزپردازنده ها درگیر ارتباط بین ماشینهاي محاسباتی و حافظه هاي لایه بندي شده سیستم هستند که این ارتباط به کمک گذرگاهها برقرار میشود. از طرفی مدارهایی با کاربرد تک منظور طراحی شدند که نیاز به یک پردازنده ي عملیاتی واحد داشتند، به همین دلیل نیاز به برقراري ارتباط بر رو تراشه احساس شد.

در همین حال با کاهش حجم پردازنده ها، عدم تعادل بین تأخیر گیتها و تأخیر سیم ها بر روي چیپ ایجاد شد. به همین دلیل امروزه ارتباطات روي چیپ یکی از مهمترین عوامل براي افزایش کارایی سیستم است. یکی از راه حلهاي ارائه شده در زمینه ي ارتباط روي چیپ، استفاده از تکنولوژي شبکه بر روي تراشه است، که مشکلات ارتباطات را تا حد زیادي حل میکند.

توپولوژي NOC یک مش m*n از سوییچ ها و منابع است. فرض ما یکی آرایش مستقیم دوبعدي است که براي ما مجتمع سازي طراحی سطح فیزیکی معماري را فراهم میکند. هر سوییچ به یک منبع و چهار سوییچ همسایه اش متصل میباشد و هر منبع تنها به یک سوییچ متصل است. یک منبع میتواند هرکدام از اینها باشد: هسته ي پردازنده، حافظه، FPGA، بلاك سخت افزاري سفارشی، هسته ی DSP (پردازشگر سیگنال دیجیتال)، یا هر بلاك با ویژگی خاصی که به ذهن برسد. منابع در واقع واحدهاي محاسباتی یا ذخیره سازي می باشند. البته این به شرطی است که مواردي که نام برده شد، بتوانند شکاف[1] قابل دسترسی قرار بگیرد و با واسط[2] NOC مطابقت داشته باشد. منابع و سوییچ ها با استفاده از کانال به یکدیگر متصل شده اند. آنها به وسیله ي ارسال پیام با هم مرتبط می شوند. سوییچ ها کار مسیریابی و میانگیر کردن پیام هاي بین منابع را بر عهده دارند. کانالها شامل دو گذرگاه یک طرفه نقطه به نقطه[3]  بین سوییچ یا بین یک منبع و یک سوییچ میباشد. سوییچ ها ممکن است داراي صف هاي داخلی براي مدیریت تراکم  باشند. منابع به طور غیر همزمان عمل می کنند، البته به یکدیگر توجه دارند. همزمانی از طریق همزمانی هاي اولیه که با ارسال پیام درون شبکه پیاده سازي میشود، پدید میآید. به منظور ایجاد واسط NOC با جهان خارج منابع اختصاصی مانند مؤلفه هاي [4]I/O نیاز است. I/O می تواند انواع مختلفی داشته باشد، آنها میتوانند چندین تراشه ي NOC را به هم متصل کنند. ماژول هاي واسط همچنین میانگیر کردن داده و چینش دوباره ي بسته ها را هم مدیریت می کنند.

هر منبعی براي خود آدرس منحصر به فردي دارد و از طریق یک سوییچ به شبکه متصل میباشد. منبع به وسیله ي [5]  RNI با سوییچ مرتبط میشود. اگر جاي کافی براي آن وجود داشته باشد و همچنین مجهز به RNI باشد، هر منبعی میتواند  به شبکه متصل شود.

آرایش  دقیق و هندسه به تولید فناوري وابسته است. توقع این است که فضاي اشغالی یک منبع بزرگترین ناحیه ي سنکرون در فناوري مورد نظر باشد. انتظار می رود که این فضا با فناوري هاي جدیدتر کاهش یابد.  بنابراین تعداد منابع افزایش می یابد و پهناي باند سوییچ به سوییچ و سوییچ به منبع زیاد میشود، اما پروتکل هاي ارتباطی وسیع شبکه ساده و بدون پیچیدگی خواهند ماند.

طراحی NOC شامل دو مرحله میباشد. در مرحله ي اول یک معماري از قالب کلی NOC جدا میشود. این معماري تعداد سوییچ ها و شکل شبکه، نوع و شکل ناحیه ها و تعداد و نوع منابع را مشخص میکند.  لازم به ذکر است مفهوم ناحیه به معنی فضاي اشغالی توسط هر تعداد از منابع و سوییچها میباشد. در مرحلهي دوم برنامه و کاربرد مورد نظر را روي معماري فوق براي شکل گیري محصول نگاشت[6]  میکنیم.

الگوریتم هاي فعلی روي تراشه و روشهاي طراحی سیستم روي تراشه نمیتوانند در مورد فضاهایی که شامل چند بیلیون ترانزیستور هستند، به نیازهاي ما پاسخ دهند. طراحی در مورد این فضاها زمان زیادي به طول می انجامد و همچنین نگاشت کردن کاربردها در معماريهاي مورد نظر ناممکن خواهد بود. نکته اي که وجود دارد وجود مصالحه  بین عمومیت  و کارایی می باشد. عمومیت استفاده مجدد از سخت افزار، سیستم هاي عامل و گسترش عملی در کاربردهاي مختلف را براي ما فراهم میکند. در حالی که کارایی (تأخیر، هزینه، توان و ...) با استفاده از ساختارهاي با کاربرد خاص قابل دسترسی است. یعنی کاربرد عمومی را گسترش می دهد و کارایی کاربرد خاص را گسترش می دهد.

سیستم هاي روي تراشه که انواع مختلفی از مؤلفه هاي پردازشی و حافظه اي را در خود جاي داده اند باید از [7]GALS استفاده کنند.  GALS  به معنی آسنکرون بودن در کل و سنکرون بودن محلی میباشد. حداقل در سطح سخت افزار این اتفاق  می افتد. این شیوه نه تنها از انحراف پالس ساعت جلوگیري می کند بلکه باعث مصرف توان کمتر هم میشود. در این روش کل تراشه پالس ساعت یکسان ندارد و در کل همزمانی در تراشه وجود ندارد، اما نواحی مختلف مثل ناحیه ي داخلی منابع و ناحیه ي داخلی سوییچ ها با یک پالس ساعت همزمان هستند[[i]].

اجزاي داخل سیستم هاي روي تراشه مبتنی بر شبکه روي تراشه از طریق یک شبکه مبتنی بر مسیریاب به یکدیگر متصل شده اند. شبکه هاي روي تراشه از سه قسمت اصلی تشکیل شده اند. این سه قسمت عبارتند از:  مسیریاب، رابط شبکه و اتصالات بین مسیریاب ها[[ii]].

 

 

همانطور که در شکل بالا دیده می شود، در هر گره از شبکه، هسته پردازشی به یک مسیریاب متصل می شود و این مسیریاب از طریق اتصالات نقطه به نقطه در یک شبکه میان ارتباطی به سایر مسیریاب ها وصل می شود. ارتباط بین گره هااز طریق تولید بسته هاي داده و ارسال آن ها بر روي این زیرساخت ارتباطی انجام می شود.

رابط شبکه، ارتباط بین هسته ها و مسیریاب ها را از طریق بسته بندي داده ها در سمت فرستنده و باز کردن بسته ها و سپس استخراج داده هاي آن در سمت گیرنده برقرار میکند. به بیان دقیق تر، این رابط وظیفه تبدیل یک پیام به چندین بسته در طرف فرستنده و ترکیب بسته ها و بازسازي پیام در سمت مقابل را بر عهده دارد. براي این منظور، رابط شبکه وظیفه تبدیل پروتکل پیاده سازي شده در واسط هسته پردازشی، به بسته هاي قابل انتقال در شبکه هاي روي تراشه را بر عهده دارد.

در طرف دیگر انتقال، رابط شبکه، بسته هاي رسیده را به داده هاي قابل فهم براي هسته پردازشی (طبق پروتکل واسط آن هسته) تبدیل می نماید.

مسیریاب ها از میانگیر هاي ورودي - خروجی، شبکه کراس بار و یک کنترل کننده، تشکیل شده اند. میانگیرها را می توان با ثبات ها یا حافظه ایستا پیاده سازي کرد. معمولاً هر میانگیر بخشی از یک بسته را در خود جاي می دهد. در یک مسیریاب با درگاه ورودي و خروجی، یک کراس بار به اندازه ارتباط هر درگاه ورودي به هر درگاه خروجی مسیریاب را فراهم می آورد. کنترل کننده از واحدهاي انتخاب کننده کانال خروجی(مسیریابی)، تخصیص دهنده کانال خروجی و کانال مجازي (داور(، و تخصیص دهنده اولویت تشکیل شده است و وظیفه آن هدایت بسته هاي ورودي به یکی از درگاه هاي خروجی می باشد.

1-1-       چرا شبکه روي تراشه؟

سیستم هایی که روي سیلیکون پیاده سازي میشوند داراي پیچیدگی بسیار زیادي هستند، تا آنجایی که وقتی از لحاظ تعداد مؤلفه هاي اصلی اندازه گیري شوند، قابل مقایسه با آسمانخراش هاي بلند و ناوهاي هواپیمابر هستند. یکی از تفاوت هاي این سیستم ها با بقیه ي سیستم هاي پیچیده در این است که نیاز به طراحی بسیار دقیقی دارند طوري که هیچگاه دچار خرابی نشوند زیرا تعمیر این گونه سیستمها تقریباً غیر ممکن است. SOCها نیازمند روشهاي طراحی اي هستند که اشتراکاتی با گونه هاي دیگر طراحی سیستم هاي با مقیاس بالا  داشته باشند. در عمل وقتی که به روشهاي طراحی داراي اتصال داخلی روي تراشه نگاهی بیندازیم میتوان این اتصالات را با شبکه ي جهانی اینترنت مقایسه کرد. اینترنت توانایی تسهیل پیچیدگی سیستم و فراهم کردن سرویس هاي مطمئن حتی با وجود خرابی هاي محلی را دارد، بنابراین فناوري شبکه میتواند براي ما باوجود ناهمگن بودن و تغییر پیوندها و نودهاي اینترنت کیفیت سرویس را ارائه دهد. فناوري شبکه همچنین با ابزاري براي بهتر شدن فناوري طراحی سیستم هاي VLSI[8]شده است.

نکته ي مهم این است که ارتباطات روي تراشه باید سریع باشند، بنابراین تکنیک هاي شبکه بایستی ساده و موثر باشند، پهناي باند، تأخیر، مصرف انرژي براي ارتباطات به منزله ي مصالح هاي براي یافتن راه حل مناسب می باشند. دلیل عمده ي استفاده از فناوري شبکه در تراشه ها دست یابی به کارایی بالاست. با توجه به نوع طراحی مدارهاي VLSI ما چندین لایه سیم در اختیار داریم. این لایه ها می توانند براي پیاده سازي شبکه مورد استفاده قرار گیرند، شبکه ي مورد نظر ما شبکه اي با پیاده سازي ساده میباشد، این طراحی ساده با افزایش تعداد مؤلفه هاي شبکه دچار کاهش سطح کارایی نخواهد شد. در حالی که در طراحی هایی مثل گذرگاه ها تنها می توانستیم تعداد محدودي از مؤلفه ها مانند پردازنده ها را به هم مرتبط کنیم. روند تکنولوژي به سمت ساخت تراشه هایی با مقیاس بالاتر و استفاده از سیستم هاي شبکه اي روي آنهاست.


 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
chip_178491_4924.zip1.9 MB

فیلم آموزش سیستم خودکار قرار دادن محصولات فروشگاه های فایل سل در وبلاگ یا سایت خود - ویژه فروشگاه داران

فیلم آموزش سیستم خودکار قرار دادن محصولات فروشگاه های فایل سل در وبلاگ یا سایت خود - ویژه فروشگاه داران                 ******* آموزش قرار دادن محصولات نفیس فایل نیز اضافه شد.****** قابل استفاده برای سایر سایت های فروش فایل که در ادامه به آنها اشاره شده است.   این محصول مخصوص فروشگاه داران محترمی است که قصد دارند محصولات فروشگاه های فایل سل یا سایر فروشگاه ها را در سایت یا وبلاگ خود معرفی کرده و از فروش محصولات این فروشگاه، مبلغی به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان