فروشگاه جامع خرید پروژه, پایان نامه و مقاله آماده دانشجویی

محبوبترین محصولات

مالک فروشگاهی با 10 هزار فایل شوید دانلود نرم افزار PhotoGrav 3 مخصوص حکاکی عکس با لیزر	بسته آموزشی آشنایی با تکثیر و پرورش زالوی طبی Hirudo medicinalis به همراه فیلم و فایل های بسیار مفید

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز مشکل و یا نیاز به پروژه ای که در لیست سایت موجود نمی باشد، لطفا از طریق منوی پشتیبانی و یا از طریق ایمیل best.files2@gmail.com درخواست خود را ارسال کنید. با توجه به اینکه برخی از محصولات این فروشگاه از منابع مختلفی که بعضا منبع اولیه نیز مشخص نیست، تهیه شده اند لذا در صورتی که فایلی مربوط به شماست و بدون اجازه در این فروشگاه قرار داده شده است، از طریق بخش پشتیبانی اطلاع دهید تا ضمن عذرخواهی سریعا از سایت حذف گردد.

828 - بررسی فردي کردن مجازاتها در حقوق ايران

828 -  بررسی فردي کردن مجازاتها در حقوق ايران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمت فایل:   ورد Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 248  

 

 

 

چکيده

فردي کردن مجازات ها که ما در اين پژوهش به دنبال تبيين و بررسي آن از زواياي مختلف هستيم ؛ يکي از ابزارهاي اجراي عدالت کيفري است که در قرون اخير توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است پديده اي است که مجازات در طول حيات تکاملي خود به آن رسيده است وهدفي را دنبال مي کند که آزادي خواهان، در مقابل ظلم و خفت ها، بي حد  و حصري که به مجرمان روا داشته مي شد؛ در پاسخ به نداي خود آن را دنبال مي کرده اند.

فردي کردن مجازات ها يعني : اتخاذ تدبير کيفري مناسب با شخصيت واقعي مجرم که لازمه آن شناخت شخصيت واقعي مرتکب جرم از طرف قاضي کيفري مي باشد و براي شناخت حاصل نمي شود جز با تشکيل پرونده شخصيت که قاضي کيفري آن راهمراه با پرونده کيفري تشکيل مي دهد پرونده کيفري به توصيف کيفيت و نحوه عمل مجرمانه مي پردازد و پرونده شخصيت ، حاوي اطلاعات کاملي از خصوصيات بدني و رواني و زيست شناسي و اجتماعي بزهکار مي باشد .شناخت دقيق شخصيت بزهکار که قاضي با تشکيل پرونده شخصيت و اخذ نظريات کارشناسي متخصصان علم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصيت به آن دست پيدا مي کند که به وي کمک مي کند تا باشناخت  عوامل مختلف تاثير گذار در پديده مجرمانه و تعيين سهم هر يک از اين عوامل و ميزان سهم اراده آزاد مرتکب انگيزه هاي ارتکاب جرم، بهترين  تدبير را در برخورد با مجرم اتخاذ نمايد؛ به طوري که بتواند باعث اصلاح و بازپروري مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.

اين تحقيق با پرداختن به زواياي مختلف پديده فردي کردن مجازات ها و تبيين و تحليل مسائل مربوط به آن ، اين موضوع را از آرا و نظريات انديشمندان بيرون کشيده و با ارائه راه حل هاي عملي  پيش گذاشتن مدرن ترين روش هاي برخورد با مجرمين و ارائه بهترين روش برخورد با مجرمين نموده است اميد است توانسته باشيم سهمي هرچند بسيار اندک در راستاي تحقق عدالت کيفري ايفا نموده باشيم .

کليد واژگان

(مجازات فردي  کردن عدالت شخصيت )

فهرست مطالب

مقدمه   Error! Bookmark not defined.

1-بيان مساله ......................................................................................................................

2-سابقه تحقيق ....................................................................................................................

3-ضرورت انجام تحقيق .........................................................................................................

4-سوالات تحقيق .................................................................................................................

5-فرضيه هاي تحقيق    Error! Bookmark not defined.

6-اهداف و ضرورت هاي انجام تحقيق     Error! Bookmark not defined.

7-روش انجام تحقيق ............................................................................................................

فصل اول :       Error! Bookmark not defined.

شناخت پيشينه و مفاهيم و اصطلاحات مرتبط با فردي کردن مجازات ها    Error! Bookmark not defined.

مبحث اول: تعريف مفاهيم و اصطلاحات   Error! Bookmark not defined.

گفتار اول : جرم Error! Bookmark not defined.

يک- تعريف لغوي جرم  Error! Bookmark not defined.

دو- تعريف اصطلاحي جرم :

سه تعريف جرم از ديدگاه هاي مختلف

الف- تعريف جرم از نظر فقها

ب- تعريف جرم ازديدگاه حقوق دانان

گفتار دوم: شناخت مجازات

يک -خصوصيات مجازات ها

الف- ترهيبي و يا رنج آور بودن

ب-خصيصه ترذيلي

ج- خصيصه مشخص بودن

د- خصيصه قطعيت

دو- مباني مجازات ها

الف - مباني نظريه بازدارندگي مجازات ها

ب-نظريه مکافات عمل يا اثر وضعي جرم

ج- نظريه اصلاحي و دفاعي مجازات

سه - اصول حاکم بر مجازات ها

الف- اصل قانوني بودن مجازات ها

ب-تساوي مجازات ها

ج-اصل شخصي بودن مجازات ها

چهار- انواع مجازات ها

الف-طبقه بندي مجازات ها بر اساس درجه آنها

يک-مجازات اصلي

دو-مجازات تبعي

سه -مجازات تکميلي

ب-طبقه بندي مجازات ها بر حسب ماهيت عيني آن ها

يک - مجازات هاي بدني

دو-مجازات هاي سالب و محدود  کننده آزادي

سه -مجازات هاي مالي

چهار-مجازات هاي ممنوعيت از اشتغال به کسب يا شغل يا حرفه

پنج:مجازات هاي سالب حق

شش-مجازات هاي سالب حيثيت

5-اقدامات تاميني و تربيتي

گفتار سوم : تعريف فردي کردن مجازات ها و مفاهيم مرتبط با آن

يک-فردي کردن مجازات ها

دو-بزهکار يا مجرم

سه - تعليق مجازات

چهار-کيفر زدايي

پنج- پرونده شخصيت

شش -جرم زدايي

بخش دوم: بررسي تاريخي فردي کردن مجازات ها

گفتار اول : زمينه هاي پيدايش مفهوم فردي کردن مجازات ها در تاريخ عمومي جهان

يک- دوره انتقام خصوصي

دو- دوره دادگستري خصوصي

سه- دوره دادگستري عمومي

الف-مکتب کلاسيک

ب-مکتب عدالت مطلق

ج-مکتب نئوکلاسيک

د-مکتب تحققي

ز-مکتب دفاع اجتماعي :

گفتار دوم : بررسي سير تاريخي فردي کردن مجازات ها درحقوق کيفري ايران

يک- دوران باستان

دو- دوران ميانه

سه - وران معاصر

فصل دوم:

شناخت اصل فردي کردن مجازات ها و بررسي مباني، اهداف و جايگاه آن در بين اصول حاکم بر مجازات ها

مبحث اول: تعريف و جايگاه اصل فردي کردن مجازات ها

گفتار اول: تعريف و شناخت اصل فردي کردن مجازات ها

گفتار دوم:جايگاه اصل فردي کردن مجازات ها د رميان اصول حاکم بر مجازات ها

يک- با توجه به اصل قانوني بودن مجازات ها

دو- با توجه به اصل تساوي مجازات ها

سه- با توجه به اصل شخصي بودن مجازات ها

بخش دوم : شناخت مباني و اهداف اصل فردي کردن مجازات ها

گفتار اول: مباني فلسفي اصل فردي کردن مجازات ها

يک- نظريه اصالت فرد يا حقوق فردي

دو- نظريه اصالت جمع

گفتار دوم: مباني علمي اصل فردي کردن مجازات ها

يک- تفاوت هاي فردي

دو- تاثير عوامل مختلف در ارتکاب جرم

الف- عوامل مورد بروز جرم

يک -تاثير عوامل زيستي

دو-تاثير عوامل رواني

سه -نقش عوامل اجتماعي در بروز جرم

چهارـ نابهنجاري خانوادگي

پنج -محروميت اقتصادي و فقر

شش-تأثير جنگ در افزايش جرائم

هفت- خانواده‌هاي بد سرپرست

گفتار سوم: اهداف اصل فردي کردن مجازات‌ها

يک- اهداف شخصي

دو- اهداف اجتماعي

فصل سوم:

مراحل عملي فردي کردن مجازات‌ها

بخش - تشکيل پرونده شخصيت براي مجرمين

گفتار اول: کليات

يک- شخصيت و سازمان آن از نظر روان‌شناسي

دو-سازمان شخصيت

سه- عوامل سازنده شخصيت

چهار- عوامل موثر بر شخصيت

پنج- شخصيت و رفتارهاي غير عادي

شش-اختلالات شخصيت (بيماري‌هاي شخصيتي)

هفت-بيماري‌هاي شخصيتي و ارتباط آن با جرايم

گفتار دوم: تشکيل پروند شخصيت و محتويات آن

يک- وضع ظاهري

دو- تاريخچه فردي

سه- پژوهش اجتماعي

چهار- آزمايش‌هاي پزشکي

گفتار سوم: لزوم تشکيل پرونده شخصيت و آثار اجرايي آن در مراحل دادرسي و بعد از آن

يک-در مرحله قضاوت (قضايي)

الف-قانون مجازات اسلامي سال 1390

ب-بحث تعويق صدور حکم

ج-بحث تعليق اجراي مجازات

ويژگي هاي خاص تعليق عبارتند از :

د-موضوع تخفيف مجازات در قانون مجازات اسلامي

ز-بحث مجازاتهاي جايگزين

دو-در مرحله اجراي حکم

الف- آزادي مشروط

ب-عفو وبخشودگي

سه - پرونده شخصيت در مرحله پس از اجراي حکم

بخش دوم: شيوه‌هاي فردي کردن مجازات‌ها

گفتار اول: فردي کردن تقنيني مجازات‌ها

بند اول: موجبات فردي کردن تقنيني مجازات‌ها

الف ـ به اعتبار خصوصيات فردي مجرم يا زيان ديده از جرم

ب-به اعتبار موقعيت و ابزار وقف جرم

پ-به اعتبار ماهيت جرم ارتکابي

گفتار دوم : شيوه هاي فردي کردن تقنيني مجازات ها

الف- شيوه هاي تعديلي

يک-تخفيف مجازات

دو- تعليق مجازات

ب-شيوه هاي تشديدي

يک - تکرار جرم

دو- تعدد جرم

گفتار دوم : فردي کردن قضايي مجازات ها

يک - انگيزه هاي فردي کردن قضايي مجازات ها

الف-تلافي جويي

ب- جبران گناه

پ-اقتضاي عدالت

1-انتقام

2-بازدارندگي

3-سلب حقوق

4-سلب حقوق

دو- روش هاي فردي کردن مجازات ها

الف- فردي کردن قضايي مجازات با لحاظ تخفيف مجازات ها

ب- فردي کردن قضايي مجازات ها با لحاظ تعليق مجازات ها

1-تعريف تعليق مجازات

2-منابع تعليق مجازات

3-منابع تعليق از جهت فرد مجرم

4-بررسي تعليق در قوانين قبل و بعد از انقلاب

ج-فردي کردن قضايي مجازات  بالحاظ تشديد  مجازات ها

د- فردي کردن قضايي مجازات بالحاظ تبديل مجازات ها

گفتار سوم: فردي کردن اجرايي و نيمه اجرايي مجازات

يک-عفو

دو-آزادي مشروط

گفتار چهارم:بررسي شيوه هاي مدرن اجراي مجازات ها با رويکرد فردي کردن مجازات ها

يک- زندان و جايگزين هاي آن در عصر جديد

دو-

الف- تعويق تعقيب

ب-ميانجي گري

پ-تعليق مراقبتي

ت-کار عام المنفعه

ث-جريمه هاي روزانه

ج-بازداشت خانگي

ح-نظارت الکتريکي

دو- جايگزين هاي مجازات زندان

نتيجه گيري

پيشنهادها:

ارائه راهکارها و پيشنهادات

فهرست و منابع و مآخذ

منابع لاتين

چکيده انگليسي

 

 

 

 

مقدمه

از آن جاکه فردي کردن مجازات ها توسط قاضي نياز به ابزارهايي است که در نظام کيفري ما و خصوصا آيين دادرسي کشور ما مطرح نشده و مجرمين نيز با صدوربخشنامه و دستورها فوق هيچ زمان اصلاح نخواهد شد اين تحقيق با اهداف علمي وتجزيه وتحليل موضوع فردي کردن مجازات ها و بررسي جديدترين ابزارهاي فردي سازي مجازات ها ، با طرح اين موضوع که تشکيل پرونده شخصيت و استفاده از روش هاي مدرن اجراي مجازات ها بايد در راستاي فردي کردن مجازات ها درقوانين گنجانده شودوبه قضات نيز بايد در اين زمينه آموزش هاي لازم داده شود . و اجراي اين فرايند کيفري تحقق عدالت کيفري را در کشورها که از نوآوري هاي تحقيق مي باشد در پي خواهد داشت .

در اين تحقيق بايد به بيان چندين سوال بپردازيم که ازآن جمله ميتوان اشاره کرد به اينکه 1-آيافردي کردن مجازات ها تاثيري در اجراي عدالت دارد؟

که در پاسخ اين سوال مي توان چنين اشاره کرد که فردي کردن مجازات ها رابطه معني داري با اجراي عدالت کيفري ايفا ميکند سوال دومي که مطرح ميشودچنين استکه چه راهکارهايي براي فردي کردن مجازات ها لازم است که در توضيح اين مطلب هم بايد گفت که به نظر مي رسدکهلازم فردي کردن مجازات ها ، تشکيل پرونده براي شخصيت مجرمين توسط قاضي کيفري مي باشد . وآخرين سوال مطرح شده در اين خصوص مي توان گفت که آيا استفاده از شيوه هاي مدرن اجراي مجازات ها درراستاي فردي کردن و اصلاح مجرمين مي تواندباعث کاهش جرائم ومانع تکرار جرم شود؟ که در اين خصوص نيز جواب بابدين صورت خواهد بودکه بين فردي کردن مجازات وکاهش سطح جرائم و تکرار جرم در جامعه رابطه معني داري وجود دارد .

اهداف ما نيز در اين تحقيق اين استکه ناکارآمدي کارکردهاي مجازات ها در  مبارزه با افزايش جرائم و تکرار جرم و عدم تامين اهداف و عدالت کيفري در اجراي مجازات ها ، طرح مباحثي چون درمان و اصلاح مجرمين و لزوم باز پروي آنان براي بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هايشان در قرون اخير در سطح جامعه وجهان و در ايران مطرح شده و بي عدالتي و اثار غير قابل جبراني که در اجراي مجازات حاصل مي شود و طرح لوايح پيشگيري از وقوع جرم و لايحه مجازات هاي اجتماعي در ايران ضرورت انجام اين تحقيق را در من ايجاد کرد .

روش اينجانب در اين تحقيق بصورت توصيفي مي باشدو گرد آوري اصلاحات نيز در اين تحقيق از طريق کتب ، مقالات حقوقي وبصورت کتابخانه اي مي باشدوطرح تحقيق و تجزيه و تحليل آن نيز بصورت تحليلي وتوصيفي مي باشدسوابق زيادي نيز دراين خ صوص تحقيق و جوددارد که با توجه به اهميت فردي کردن مجازاتها در خصوص ايران تاکنون حقوقدانهاي متعددي در داخل وخارج از کشوربه اظهار نظر پرداخته اند که از آن جمله مي توان به آقاي دکتر محمد  جعفر لنگرودي اشاره کرد که در خصوص فردي کردن مجازاتها فرموده اند که فردي کردن مجازاتها عبارتاست از اينکه به موجب آن بايد مجازات مناسب با وضع جرم باشدو به اين ترتيب در مورديک جرم که چند نفر مجرم هر يک جداگانه آن را مرتکتب شده اند، ترتيب به کاربردن مجازات فرق مي کند زيرا هدف از دادن مجازات انتقام نيست بلکه علاج جرم است همچنين در خارج از کشور نيز مي توان به پرفسور گارو اشاره کرد که در خصوص فردي کردن مجازاتها فرموده اند که اصل فردي کردن مجازاتها بايد به تناسب وضعيت مجرم واستحقاق او تعيين شود.

 

1-بيان مساله :

فردي کردن مجازاتها که ما در اين تحقيق بدنبال آن هستيم ابتدا در آرا و نظريات اين آزادانه يشان تبلور يافت و در طول تاريخ حقوق کيفري تکامل يافته است و در اواخر قرن نوزدهم و قرن بيستم به سير تکامل خودادامه داده است و اينک رو به شکوفايي است.

2-سابقه تحقيق

با توجه به اهميت  فردي کردن مجازاتها در حقوق ايران با  تاکنون حقوقدان متعددي در مولفات خود در داخل و خارج از کشور به اظهار نظر در اين خصوص پرداخت اند از  جمله :

اقاي دکتر محمد جعفر لنگرودي سال1363 که در خصوص فردي کردن مجازاتها فرموده اند:

فردي کردن مجازاتها عبارت است از اينکه به موجب ان بايد مجازاتها مناسب  با وضع جرم باشد و به اين ترتيب در مورد يک جرم مجرم هر يک جداگانه آن را مرتکب شده اند ترتيب به کاربردن مجازاتها فرق مي کند زيرا هدف از دادن مجازاتها ا نتقام نيست بلکه علاج مجرم است .

خانم  دکتر تاج زمان دانش 1368 در توضيح فردي کردن مجازاتها فرموده اند:

فردي کردن مجازاتها يعني منطبق نمودن مجازاتها با شخصيت مجرم تلقي نموده اند.

پروفسور گاور سال 1345 در توضيح فردي کردن مجازاتها فرموده اند:

اصل فردي کردن مجازاتها بايد به تناسب وضعيت مجرم و استحقاق او تعيين شود.

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
828D_1664634_4487.zip224.1k

فیلم آموزش سیستم خودکار قرار دادن محصولات فروشگاه های فایل سل در وبلاگ یا سایت خود - ویژه فروشگاه داران

فیلم آموزش سیستم خودکار قرار دادن محصولات فروشگاه های فایل سل در وبلاگ یا سایت خود - ویژه فروشگاه داران                 ******* آموزش قرار دادن محصولات نفیس فایل نیز اضافه شد.****** قابل استفاده برای سایر سایت های فروش فایل که در ادامه به آنها اشاره شده است.   این محصول مخصوص فروشگاه داران محترمی است که قصد دارند محصولات فروشگاه های فایل سل یا سایر فروشگاه ها را در سایت یا وبلاگ خود معرفی کرده و از فروش محصولات این فروشگاه، مبلغی به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه

filesell >